ترجمه ریزنمرات دبیرستان

دارالترجمه پرشیا ریزنمرات مدرسه شامل ریز نمرات دبستان، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی را برای متقاضیان ترجمه می کند. برای تایید ترجمه ریزنمرات توسط قوه قضائیه نیاز به مهر آموزش و پرورش منطقه و کل (استان) است.هچنین تاییدیه تحصیلی باید از طریق پیشخوان به دارالترجمه ارسال شود و توسط مترجم مهر شده و همراه ریزنمرات به دادگستری برای تاییدات فرستاده شود. دارالترجمه پرشیا هزاران فقره ریزنمره را برای متقاضیان در سطوح مختلف آموزشی ترجمه کرده است.