Monthly Archives: July 2020

ترجمه حقوقی

ترجمه حقوقی / دارالترجمه حقوقی / مترجمی حقوقی / دارالترجمه رسمی / دارالترجمه آلمانی / ترجمه رسمی / ترجمه آلمانی / ترجمه تخصصی

ترجمه حقوقی ترجمه حقوقی به ترجمه متون حقوقی و الزام آور گفته می شود. موضوعات ترجمهٔ حقوقی با فرهنگ گره خورده اند و مترجم آلمانی باید از فرهنگ های زبانی مبدأ و مقصد و موارد مرتبط با موضوع ترجمه آلمانی آگاهی لازم را داشته باشد. این نوع ترجمه کاری ظریف و حساس شمرده می شود […]

دارالترجمه حقوقی

دارالترجمه حقوقی / دارالترجمه رسمی / دارالترجمه آلمانی / ترجمه آلمانی / مترجم آلمانی / مترجمی آلمانی / ترجمه اسناد حقوقی / ترجمه

دارالترجمه حقوقی دارالترجمه حقوقی حقوق مجموعه ای از قوانین را شامل می شود که روابط اجتماعی یا موسسات دولتی را تنظیم می کند. روابط اجتماعی محدود ره روابط فردی نمی شوند بین مردم و مردم ، مردم و دولت ، مردم و موسسات است. روابط مردم و دولت را حقوق عمومی و روابط مردم با […]