ترجمه رسمی کارت ملی

کارت ملی اعم از قدیم و جدید قابل ترجمه رسمی و قابل تایید است. دارالترجمه رسمی پرشیا کارت ملی های قدیمی و جدید را به هر زبانی که بخواهید برای شما ترجمه رسمی می کند و در صورت نیاز تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه را نیز برای شما اخذ می کند. مترجمین دارالترجمه پرشیا مترجمین رسمی قوه قضائیه هستند و هیچ گونه سو استفاده ای از کارت ملی شما صورت نمی گیرد. برای ترجمه رسمی کارت ملی خود حتما به دارالترجمه های مورد تایید قوه قضائیه مراجعه کنید زیرا مواردی بوده است که مراکز غیرمجاز از کارت ملی افراد سواستفاده های مالی به عمل آورده اند و از کارت ملی افراد متقاضی ترجمه رسمی سو استفاده هایی کرده اند که منجر به مالیات برای افراد شده است. دارالترجمه پرشیا به حریم خصوصی و حفاظت از اطلاعات شخصی افراد متعهد است و این مسئله را برای مشتریان تضمین می کند.