ترجمه رسمی گذرنامه

گذرنامه های خود را برای ترجمه و تایید توسط دادگستری و وزارت امور خارجه می توانید به دارالترجمه پرشیا بسپارید. همچنین برای برابر با اصل کردن کپی پاسپورت خود و تایید آن توسط دادگستری و خارجه میتوانید به ما مراجعه کنید. گذرنامه های صادره از کشورهای دیگر باید ابتدا به تایید سفارت ان کشور و وزارت امور خارجه برسد.