ترجمه سند ملک

سند ملک بصورت تک برگ یا دفترچه ای در ایران صادر شده است و نوع آن بستگی به تاریخ صدور سند دارد. هر دو نوع این اسناد قابل ترجمه و تایید رسمی هستند. دارالترجمه پرشیا هزاران سند ملک تک برگ و دفترچه ای را برای متقاضیان ویزا و افراد خواهان مهاجرت ترجمه کرده است. برای تایید ترجمه سند ملک نقل و انتقالات و  رهن (در صورت وجود) باید توسط مترجم رسمی ترجمه شود. در صورتی که نیاز به تایید دادگستری و خارجه برای تایید ترجمه رسمی سند ملک خود داشته باشید سند ملک شما نباید بازداشت باشد زیرا اسناد بازداشت شده توسط دادگستری مورد تایید قرار نمی گیرند. می توانید ترجمه رسمی اسناد ملکی خود به زبانهای آلمانی و انگلیسی را به  دارالترجمه پرشیا بسپارید.