ترجمه شفاهی

ترجمه شفاهی رسمی و غیر رسمی از جمله خدمات ارائه شده توسط دارالترجمه پرشیا می باشد. این نوع ترجمه شامل ترجمه رسمی شفاهی در دادگاه ها، دفاتراسناد   رسمی، اجلاس و… است. از جمله این موارد اقرار به تشرف به اسلام یک فرد خارجی در دفاتر اسناد رسمی است که برای ازدواج با یک فرد مسلمان ایرانی لازم است و در این موارد طرفین نیازمند ترجمه رسمی اظهارات در دفتر اسناد رسمی هستند. همچنین دادن وکالت از یک فرد ایرانی به یک فرد خارجی یا برعکس نیازمند ترجمه رسمی شفاهی دفتر اسناد رسمی است. برخی دعاوی یک فرد یا شرکت خارجی یکی از طرفین دعاوی می باشد نیز نیازمند ترجمه رسمی  شفاهی است.