ترجمه قرارداد

دارالترجمه پرشیا ترجمه رسمی قراردادهای کاری، بازرگانی و… را انجام می دهد. شرکتهای بزرگ برای شرکت در مناقصات خارجی این قراردادها را ترجمه می کنند. همچنین افراد متقاضی مهاجرت، ویزا یا دانشجویان برای ارائه سوابق کاری خود قراردادهایشان را ترجمه می کنند. ترجمه رسمی قراردادها دقت خاصی لازم دارد زیرا قراردادها داری بار حقوقی هستند و کوچکترین تغییر یا استفاده نابجا از کلمات و ساختارها می تواند معنی را تغییر داده و کل ترجمه را زیر سوال ببرد. ما در دارالترجمه پرشیا صدها قرارداد را برای مشتریان دولتی و خصوصی ترجمه کرده ایم و شرکت های بزرگی که قصد شرکت در مناقصات خارجی داشته اند، ترجمه رسمی قراردادهای خود را به ما محول کرده اند.  دارالترجمه پرشیا ترجمه رسمی و غیررسمی قراردادهای شخصی و شرکتی شما را به بهترین نحو انجام می دهد.

دارالترجمه پرشیا، دارالترجمه منتخب بزرگترین شرکتهای دولتی و خصوصی ایران و وزارتخانه های مختلف است.