ترجمه رسمی سند ازدواج

سند ازدواج یا رونوشت محضری آن قابل ترجمه رسمی است و در صورت نیاز به تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه با ارائه شناسنامه یکی از زوجین قابل تایید است. دارالترجمه پرشیا سند ازدواج شما را به دقیق ترین نحوه ترجمه می کند. ازدواج موقت قابل ترجمه و تایید نیست.